Home
Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden Inter Continental

 

 

 

39890/ChV/HJ/5 september 2002

 

Van Inter Continental BV, gevestigd te (5813 EB) YSSELSTEYN aan de Agrobaan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr. 17029417.

 

ARTIKEL 1.

 

Toepasselijkheid.

 

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, offertes, overeenkomsten, werkopdrachten en leveringen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter Continental Chemicals and Equipment BV en de met haar verbonden vennootschappen en leidinggevenden, verder ook te noemen Inter Continental.

1.2

Inter Continental verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden die door afnemers van toepassing werden of worden verklaard, tenzij en voor zover Inter Continental uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard.

1.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle handelingen, leveringen en gedragingen van Inter Continental, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

 

ARTIKEL 2.

 

Aanbiedingen en bevestigingen

 

2.1

De aanbiedingen van Inter Continental zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd zolang Inter Continental niet aan afnemers heeft bevestigd met acceptatie akkoord te gaan.

 

2.2

Handelingen, mededelingen, toezeggingen of genoteerde opdrachten door Inter Continental binden haar slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

2.3

Aanbiedingen zijn, onverminderd het sub 2.1 bepaalde geldend gedurende de periode die in de aanbieding wordt genoemd.

 

ARTIKEL 3.

 

Overeenkomst

 

3.1 Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand dan wel doordat Inter Continental met uitvoeringshandelingen is begonnen. De door Inter Continental verzonden orderbevestiging of bij gebreke daarvan de afleveringsbon geldt als volledig bewijs van de overeenkomst, dan wel bij gebreke daarvan de factuur, behoudens eventuele onjuistheden die de afnemer binnen 8 dagen na datum van verzending schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

 

3.2 Een overeenkomst die een afnemer heeft gesloten met een vertegenwoordiger of tussenpersoon van Inter Continental is slechts geldend indien en voor zover de vertegenwoordiger of tussenpersoon beschikt over een daartoe strekkende schriftelijke volmacht.

 

3.3 Tegenover de afnemer heeft de administratie van Inter Continental volledige bewijskracht.

 

ARTIKEL 4.

 

Prijzen

 

4.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden terzake door Inter Continental geaccepteerde opdrachten, de prijzen en condities per de datum waarop de opdracht schriftelijk is bevestigd.

 

4.2

De in lid 1 van dit artikel genoemde prijzen zijn exclusief de eventueel terzake verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen, zoals deze gelden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

4.3

Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor de levering wijzingen optreden in materiaal prijzen, (loon)kosten, sociale lasten of belastingen, in- en uitvoerrechten, dan heeft Inter Continental het recht deze alsnog door te berekenen, ongeacht of deze wijzigingen voorzienbaar waren.

 

ARTIKEL 5.

 

Betalingen

 

5.1

Inter Continental verlangt te allen tijde van afnemers contante betaling te voldoen voor en uiterlijk ten tijde van levering, dan wel is zij gerechtigd te vorderen dat door de afnemer zekerheid wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie of op een andere door Inter Continental aan te geven wijze voor de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met Inter Continental.

 

5.2

Indien zekerheid wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie en wanneer de overeengekomen betalingstermijnen door de afnemer worden nagekomen, is deze gerechtigd de gestelde zekerheid naar rato te verminderen.

 

5.3

Indien de afnemer met betaling dan wel zekerheidsstelling nalatig is, is Inter Continental zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge wet of overeenkomst.

 

5.4

Indien de afnemer met de betaling nalatig is, zijn alle buitengerechtelijke kosten ter incasso van de vordering door Inter Continental voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden reeds nu voor alsdan gefixeerd op 12 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar, zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

 

5.4

Indien de afnemer met de betaling nalatig is, zijn alle buitengerechtelijke kosten ter incasso van de vordering door Inter Continental voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden reeds nu voor alsdan gefixeerd op 12 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar, zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

ARTIKEL 6.

 

Keuringen

 

6.1

Indien met de afnemer keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij Inter Continental gebruikelijke keuringsmethode, procedures en termijnen. Keuringen mogen geen oorzaak worden van vertragingen in de voortgang van de afname.

 

6.2

Indien Inter Continental aan de afnemer binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en de afnemer binnen een redelijke termijn geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

 

6.3

Inter Continental zal gelegenheid worden gegeven aan opmerkingen en bezwaren van de afnemer ten aanzien keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de voorwerpen door de afnemer afgekeurd of geweigerd kunnen worden.

 

ARTIKEL 7.

 

Levertijd

 

7.1

Opgegeven levertijden gelden bij benadering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7.2

De overeengekomen levertijd gaat in, zodra Inter Continental de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, in het bezit is van alle door de afnemer bij de opdracht te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en Inter Continental de eventueel overeengekomen vooruitbetaling heeft ontvangen.

 

7.3

Ten aanzien van de levertijd gelden goederen als geleverd, zodra Inter Continental kennis geeft van hun gereedheid ter verzending of beproeving.

 

ARTIKEL 8.

 

Levering

 

8.1

Voor zover niet anders is overeengekomen vindt levering plaats af fabriek

8.2

Voor uitleg van handelstermen in dit artikel is de jongste editie van de Incoterms van toepassing, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.

8.3

In afwijking van het bepaalde in deze Incoterms is molest voor rekening en risico van de afnemer vanaf de datum van opdrachtbevestiging.

8.4

Indien levering van de goederen door de afnemer wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de goederen over op de afnemer en kan Inter Continental direct aanspraak maken op betaling. Inter Continental zal de goederen bewaren voor rekening en risico van de afnemer tot nader order.

8.5

Inter Continental heeft het recht om bij in gebreke blijven van de afnemer na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de goederen. Een eventuele opbrengst ervan wordt aan de afnemer gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verbandhoudende kosten, onverminderd het recht van Inter Continental op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 9.

 

Verzending.

 

9.1

De inlading en het vervoer van de goederen bij levering af fabriek geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

9.2

Indien Inter Continental bij levering af fabriek de transportverzekering ten behoeve van de opdrachtgever afsluit, geschiedt dit voor rekening en risico van de afnemer.

9.3

Indien Inter Continental op zich heeft genomen aan het door de afnemer opgegeven adres te leveren is zij vrij in de keuze van het vervoer. De afnemer is in dat geval verplicht bij schade of verlies ontstaan gedurende het vervoer tijdig de vereiste stappen tot verhaal tegen de vervoerder te nemen. De afnemer dient op straffe van verval van aanspraken onverwijld aan Inter Continental opgave te doen van de vastgestelde schade of van het verlies alsmede van de ondernomen stappen jegens de vervoerder.

 

ARTIKEL 10 .

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Art

 

ARTIKEL 11 .

 

Auteursrechten

 

11.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen blijven tekeningen, beschrijvingen, berekeningen, schema's en systemen welke door Inter Continental aan de afnemer in verband met de overeenkomst beschikbaar worden gesteld volledig eigendom van Inter Continental.

 

ARTIKEL 12.

 

Reclames

 

12.1

Klachten over door Inter Continental geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de geleverde goederen door de afnemer aan Inter Continental schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld te worden.

12.2

Het indienen van reclames ontheft de afnemer niet van diens verplichting tot betaling van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

12.3

In geval van niet tijdige reclame wordt de afnemer geacht de geleverde goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

12.4

Inter Continental bepaalt of de geleverde goederen dienen te worden teruggezonden of dat de afnemer de goederen beschikbaar dient te houden, opdat Inter Continental de gelegenheid heeft de betreffende goederen te onderzoeken.

12.5

De afnemer is gehouden nadere instructies van Inter Continental terzake het gestelde in artikel 12.3 op te volgen, bij gebreke waarvan de rechten van de afnemer vervallen.

 

ARTIKEL 13.

 

Aansprakelijkheid

 

13.1

Inter Continental is niet aansprakelijk voor schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een overeenkomst, dan wel vanwege eventuele aansprakelijkheid op grond van de wet scheppende gedragingen van haar of haar werknemers, of het afwezig zijn daarvan, behoudens en voor zover de afnemer kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van Inter Continental en/of haar leidinggevenden.

13.2

Inter Continental is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en / of gevolgschade van de afnemer.

13.3

Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de (deel) factuur van de levering, waarop het betrekking heeft, althans waar het mee samen hangt.

13.4

Inter Continental is nimmer aansprakelijk voor schade indien de afnemer niet binnen 14 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak Inter Continental per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld en haar de gelegenheid heeft geboden een onderzoek naar de schadeoorzaak te verrichten.

13.5

Indien de afnemer derden handelingen met of bewerkingen aan door Inter Continental geleverde zaken laat verrichten, zonder hiertoe schriftelijk gemachtigd te zijn door Inter Continental, is Inter Continental nimmer aansprakelijk voor schade door die derden aan de zaken toegebracht.

13.6

Inter Continental is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of boetes tengevolge van en na het doen exporteren van de goederen door de afnemer of derden in het bijzonder niet, indien de goederen niet voldoen aan de wettelijke en andere normen van het land waarnaar wordt geëxporteerd.

13.7

Indien en voor zover Inter Continental aansprakelijk is voor schade van de afnemer of derden en terzake van die aansprakelijkheid is verzekerd, is zij slechts verplicht schade toegebracht aan de afnemer te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door haar verzekeraar(s) wordt uitgekeerd. De polisvoorwaarden liggen voor afnemers bij Inter Continental ter inzage.

 

ARTIKEL 14.

 

Overmacht

 

14.1

In geval van een tekortkoming door een van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer tot betaling aan Inter Continental van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.

14.2

Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Inter Continental wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade en/of waterschade

oorlog, oorlogsgevaar en / of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en / of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting oproer en elke andere vorm van storing en / of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

verlies of beschadiging van goederen bij transport

ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers

wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden

verbod tot of belemmering van levering aan Inter Continental opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Inter Continental is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt

gebrek en / of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen

brand of ongevallen in het bedrijf van Inter Continental

niet of niet tijdige levering aan Inter Continental door toeleveranciers

stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

ARTIKEL 15

 

Beëindiging

 

15.1

Indien de afnemer met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Inter Continental in gebreke blijft, is Inter Continental na voorafgaande ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen, behoudens in de gevallen waarin de overeenkomst of de algemene voorwaarden een duidelijke termijn voor nakoming bevatten, bevoegd de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht van Inter Continental op volledige vergoeding van kosten, schade en interessen.

15.2

Eenzelfde bevoegdheid als in 15.1 komt Inter Continental toe indien door de afnemer voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van Inter Continental sprake is van verminderde kredietwaardigheid van de afnemer.

 

ARTIKEL 16.

 

Overige bepalingen

 

16.1

De afnemer is gehouden Inter Continental te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin Inter Continental mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de afnemer in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

16.2

Alle bedingen betreffende de uitsluiting op beperking van de aansprakelijkheid van Inter Continental en betreffende de vrijwaring van Inter Continental voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van Inter Continental als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten Inter Continental aansprakelijk is.

16.3

Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft het geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 17.

 

Toepasselijk recht

 

17.1

Alle onderhandelingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, zijn aan het Nederlandse recht onderworpen.

17.2

Het Weens koopverdrag gesloten op 11 april 1980 te Wenen is niet van toepassing.

 

ARTIKEL 18.

 

Bevoegde rechter

 

18.1

Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het Arrondissement 's-Hertogenbosch.

 

 

 

Inter Continental B.V.
Ringweg 20
5813 BP Ysselsteyn (LB)

T +31 (0)478 - 541 229
E info@intercontinental.nl

Like us on
Facebook!